Privacyverklaring

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 01-09-2018

In verband met de duurzame en vertrouwde relatie met onze klanten, leveranciers, medewerkers en relaties zien wij het als onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.
Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd op basis van de geldende privacywetgeving.
Het privacy beleid van Pan European Roadtransport Alliance B.V. wordt geéffectueerd in overeenkomsten, gedragsprotocollen en (beveiligings-)maatregelen.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken in twee gevallen persoonsgegevens.
Namelijk indien u een potentiële klant bent die contactgegevens op onze website achterlaat en indien u klant of leverancier bent of het bedrijf waarvoor u werkzaam bent klant of leverancier bij ons is.
In het geval dat u een contactformulier op onze website invult, verwerken wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode, woonplaats alsmede de naam van het bedrijf waarvoor u werkt.
Als daarnaast andere persoonsgegevens worden verwerkt, is dit noodzakelijk voor het nakomen van een overeenkomst of wettelijke verplichting.

Beginselen van verwerking
Conform de vastlegging in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgt Pan European Roadtransport Alliance B.V. de beginselen voor verwerking van persoonsgegevens.
Indien u een potentiële klant bent en via onze website gegevens achterlaat, verwerken wij uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen voor het verstrekken van informatie.
Indien u klant of leverancier van ons bent dan wel wordt, verwerken wij uw persoonsgegevens om onze dienstverlening conform afspraak aan u te kunnen leveren alsmede om u tussentijds te kunnen informeren.
Onze verwerking van uw persoonsgegevens en/of de persoonsgegevens van uw medewerkers vindt dus plaats om onze overeenkomst met u uit te voeren alsmede om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerking door derden, gegevensverstrekking aan derden
Pan European Roadtransport Alliance B.V. schakelt ook andere bedrijven in om haar dienstverlening aan u te kunnen leveren.
Dit zijn voornamelijk leveranciers van software en ICT-systemen. Al deze organisaties zijn gevestigd binnen de Europese Unie waardoor ook deze bedrijven vallen onder de waarborgen uit de AVG ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Verder worden uw gegevens niet met derden gedeeld, tenzij hier een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt.
Denk hierbij aan controle door de Belastingdienst en/of een organisatie die een wettelijke opsporingsbevoegdheid heeft.

Wijziging privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen.
Bij een eventuele wijziging zal deze op de website worden gepubliceerd.
Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uw rechten
Op basis van de privacywetgeving hebt u het recht om ons een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens.
U kunt hiertoe een bericht sturen via het contactformulier op onze website of per post aan: Pan European Roadtransport Alliance B.V., Kerkenbos 1014, 6546 BA Nijmegen.